Telefony komórkowe a zdrowie

                                                                                                   

                                                   WebQuest dla klasy III

Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu - Zawadzie

zaprojektowany przez

Ewę Spika - Profaska
ewa_spikap@wp.pl

w ramach projektu e-future.net „Wyrównywanie szans edukacyjnych”,

wrzesień 2007

  Wstęp | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Punkty


Wstęp                                         

 

Wyobraź sobie, że jesteś hibernetykiem, który został poddany hibernacji w marcu 1973 r i teraz niespodziewanie został wybudzony. Pierwszą rzeczą, jaką spotkał w nowej rzeczywistości jest telefon komórkowy. W miarę szybko się z nim zapoznał, jednak nie do końca mu zaufał. Twoim zadaniem jest zgromadzić informacje na temat wpływu telefonów komórkowych na zdrowie człowieka, na temat powszechności ich używania i zaleceń, jak z nich korzystać, by zminimalizować skutki uboczne. Efektem waszej pracy będzie uświadomienie sobie wpływu telefonów komórkowych na wasze zdrowie, które zostanie przedstawione przez was w różnych atrakcyjnych formach.

 Powrót

---

 

Zadanie                      

W celu wykonania swojego zadania musicie podzielić się na kilkuosobowe grupy. Każda grupa będzie miała do wykonania inne zadanie.

SOCJOLOGOWIE                                            

Jedna grupa wcieli się w socjologów, którzy za pomocą ankiety i wywiadów zbiorą informacje na temat powszechności używania telefonów komórkowych na grupie docelowej 100 osób – uczniów naszej szkoły.

Powrót

HISTORYCY                                              

Kilkuosobowa grupa zabawi się w historyków. Waszym zadaniem będzie przedstawienie rozwoju techniki dotyczącej sposobów przekazywania informacji na przestrzeni lat.

Powrót

NAUKOWCY                                                              

Kilka osób korzystając z wiadomości znalezionych w internecie, poprzez selekcję danych przedstawi wnioski i zalecenia odnośnie zachowań i postaw względem urządzeń elektrycznych będących źródłem fal elektromagnetycznych.

Powrót

 

HIBERNETYCY                                                            

Dwuosobowa grupa przedstawi w formie pamiętnika hibernetyka plusy i minusy telefonii komórkowej przed zaśnięciem i po przebudzeniu.

Powrót

POECI                                                        

Dwuosobowa grupa przedstawi w formie wiersza zalecenia odnośnie zachowań wobec telefonu komórkowego.

Powrót

ARTYŚCI – PLASTYCY                                             

Dwuosobowa grupa w formie plakatu przekaże wpływ telefonu komórkowego na zdrowie człowieka.

Powrót

TWÓRCY REKLAMY                                                     

Kilkuosobowa grupa przedstawi antyreklamę telefonu komórkowego będąca parodią reklamy telewizyjnej.

Powrót

INFORMATYCY                                       

Dwuosobowa grupa informatyków stworzy stronę WWW zawierającą efekty pracy wszystkich uczniów zajmujących się projektem.

Powrót

---

 

 

 

 


Proces

 

SOCJOLOGOWIE

1.    Tworzycie dwuosobową grupę.

2.    Ułóżcie ankietę, z której dowiecie się, jak powszechnym dziś urządzeniem jest telefon komórkowy, ile osób go posiada, jak często się z niego korzysta, czy telefon stacjonarny jest równie często wykorzystywany oraz czy użytkownicy telefonów zdają sobie sprawę z ich wpływu na zdrowie.

3.    Powielcie ankietę 100 razy.

4.    Dotrzyjcie do uczniów naszej szkoły z prośbą o jej wypełnienie.

5.    Zbierzcie ankiety i opracujcie wyniki w formie zbiorczej tabeli oraz słownej.

Powrót

HISTORYCY

Czeka Was ciekawe zadanie!

1. Jesteście grupą 3-4 osobową.

2. Indywidualnie wyszukajcie w Internecie i w szkolnej bibliotece informacje
na temat wynalazków technicznych dotyczących rozwoju przesyłania i przetwarzania informacji, np. http://www.google.pl: wynalazki techniki
www.futbollukasz.republika.pl/informacji.htm www.futbollukasz.republika.pl/telefon.htm

3. Ułóżcie je chronologicznie.

4. Przeanalizujcie wspólnie zgromadzone informacje, tworząc listę chronologiczną.

5. Przygotujcie w formie gazetki kalendarium historyczne, na którym zaznaczycie daty kolejnych wynalazków technicznych służących do przekazywania informacji, ich nazwy i krótki opis.

6. Przedstawcie efekty waszej pracy pozostałym grupom, a zdjęcie kalendarium – grupie informatyków.

Powrót

 

NAUKOWCY             

Przed Wami poważne zadanie.

1.    Jesteście grupą 3-4 osobową.

2.    Indywidualnie zapoznajcie się z wiadomościami umieszczonymi na stronach:

http://www.google.pl: telefony komórkowe +elektromagnetyczne

http://www.zs-mar.neska.pl/Publikacje/promieniowanie.htm

http://www.zielonysztandar.com.pl/index.php?co=więcej&id=1265&dzial=53 należy wejść w ikonkę: zdrowie, a później: promieniowanie elektromagnetyczne

3.    Wspólnie przeanalizujcie zebrane informacje i sformułujcie wnioski, jak należy korzystać z telefonu komórkowego, by zminimalizować zdrowotne efekty uboczne.

4.    Oprócz wniosków opracujcie informacje teoretyczne nt. fal elektromagnetycznych wysyłanych również przez anteny nadawcze.

5.    Zgromadźcie ciekawostki dotyczące możliwości fal e-m, opisy interesujących doświadczeń z wykorzystaniem telefonów komórkowych.

6.    Efekty Waszej pracy zapiszcie na dowolnym nośniku pamięci, a następnie przekażcie je w formie słownej pozostałym grupom oraz „fizycznie” grupie informatyków.

Powrót

 

HIBERNETYCY       

Macie szansę wczuć się w rolę HIBERNETYKÓW.

1.    Jesteście grupą 2-3 osobową.

2.    Stwórzcie pamiętnik hibernetyka. Umieśćcie w nim wasze przemyślenia, opierajcie się na wspomnieniach, wyobrażeniach. W tym celu uzupełnijcie tabele:

                                             Zanim zasnąłem

Plusy braku telefonu komórkowego

Minusy braku telefonu komórkowego

 

 

 

 

                                          Po przebudzeniu

Plusy posiadania telefonu komórkowego

Minusy posiadania telefonu komórkowego

 

 

 

 

 

 

Przydadzą się Wam one do wyciągnięcia wniosków.

3. W formie tradycyjnego pamiętnika zapiszcie przeżycia hibernetyka, opatrzcie te zapiski waszymi przemyśleniami na temat użyteczności komórek, jak również rodzajów kosztów, jakie ponosimy w trakcie ich używania, ( oprócz opłat pieniężnych, również koszty zdrowotne, brak możliwości odosobnienia, brak nieuchwytności, itp.)

4.    Przedstawcie efekty swojej pracy w formie elektronicznej grupie informatyków, a pozostałym osobom w dowolnej „fizycznej”.

5.    Wykonajcie zdjęcie pamiętnika i przekażcie je informatykom.

Powrót

POECI

Przed Wami bardzo miłe zadanie!!

1.    Jesteście grupą dwuosobową.

2.    Zapoznajcie się z efektem pracy naukowców.

3.    Napiszcie wiersz, który w przystępny sposób pozwoli pozostałym uczniom,
i nie tylko, zapamiętać zasady bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego.

4.    Zapiszcie go na brystolu, wykonajcie zdjęcie i przekażcie je informatykom.

5.    Nauczcie się go na pamięć.

6.    Przedstawcie go społeczności szkolnej.

Powrót

 

ARTYŚCI – PLASTYCY

Macie szansę odkryć w Was ducha artysty!!!                    

1.    Jesteście grupą dwuosobową.

2.    Zapoznajcie się z efektem pracy naukowców.

3.    Stwórzcie gazetkę, która w przystępny sposób umożliwi zapamiętanie zasad bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego.

Powrót

TWÓRCY REKLAMY

Przed Wami bardzo pasjonujące zadanie!!! Zabawicie się w reżyserów a później aktorów.

1.    Jesteście grupą 6-7 osobową.

2.    Przejrzyjcie kilka bloków reklamowych pod kątem telefonów komórkowych.

3.    Wybierzcie jedną z nich.

4.    Napiszcie scenariusz antyreklamy, parodię popularnej reklamy telewizyjnej.

5.    Rozdzielcie między siebie role.

6.    Nauczcie się swoich ról.

7.    Przemyślcie dekoracje i wystrój sceny.

8.    Odegrajcie waszą antyreklamę społeczności szkolnej.

9.    Scenariusz antyreklamy oraz zdjęcia z prób lub występu przekażcie grupie informatyków.

Powrót

INFORMATYCY

Wszystko w Waszych rękach!!!

1.    Jesteście grupą 2-3 osobową.

2.    Zbierzcie dane zgromadzone przez wszystkie grupy.

3.    Stwórzcie stronę www zawierającą efekty pracy całego zespołu.

4.    Opublikujcie Waszą stronę w Internecie.

 

Powrót

---


Ewaluacja

Efekty waszej pracy  zadanie zostaną oceniono zespołowo. Wszyscy członkowie danej grupy otrzymają taki sam stopień.

SOCJOLOGOWIE

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 

Stworzenie narzędzia badawczego (ankiety) i przeprowadzenie badań

Niepoprawnie skonstruowana ankieta.

Brak organizacji w trakcie przeprowadzania badań, w wyniku czego bardzo mało osób ankiety oddało poprawnie wypełnione,

Ankieta została skonstruowana w sposób wystarczający do wykonania zadania, ale mało ciekawy dla respondenta.

Zwrotność ankiety mniejsza niż 50 %

 

Ankieta skonstruowana poprawnie, zawierała różnorodne typy pytań (otwarte i zamknięte), odpowiednią ilość pytań, by nie zamęczyć respondenta, a jednocześnie dowiedzieć się jak najwięcej.  Zwrotność ankiety większa niż 50 %

Bezbłędnie skonstruowana ankieta, w sposób wręcz „porywający” respondenta, zachęcający do jej wypełnienia. Wzorcowa organizacja przeprowadzenia badań.

Zwrotność ankiety bliska    100 %.

1-4

 Opracowanie wyników ankiety

 

 

Nieumiejętne zestawienie wyników ankiety zarówno w formie tabeli zbiorczej, jak i w formie graficznej.

Prawidłowe zestawienie wyników ankiety w formie tabeli zbiorczej, lecz mało przejrzysta szata graficzna opracowania, niejasne wykresy.

Poprawne przedstawienie wyników ankiety, drobne niejasności w opracowaniu graficznym.

Dokładne zestawienie wyników badań, bardzo czytelne
 i oryginalne graficzne przedstawienie wyników.

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

Powrót

 

 

HISTORYCY

 

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 

Gromadzenie materiałów i informacji

 

Zgromadzono niewiele informacji
 i materiałów koniecznych do wykonania zadania

Zgromadzono większość wymaganych informacji, jednak posiadają one nieścisłości, luki.

Zgromadzono wszystkie konieczne informacje

Zgromadzono wszystkie potrzebne informacje, a ponadto poszerzono je o dane, które nie zostały uwzględnione w treści zadania, a które w znacznym stopniu uatrakcyjniły produkt końcowy.

1-4

 

Opracowanie informacji i wykonanie „osi czasu”

Nie ułożono chronologicznie danych, informacje zawierają błędy merytoryczne, opracowanie jest pobieżne, produkt końcowy jest nieestetyczny.

Dane ułożono chronologicznie, opracowanie jest poprawne, jednak praca jest mało estetyczna.

Dane ułożono chronologicznie, praca zawiera wiele szczegółów, dużo informacji.

W pełni opracowano temat, bardzo dobrze opracowano wszystkie zebrane informacje, praca końcowa jest oryginalna, estetyczna, niezwykle atrakcyjna graficznie.

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

Powrót

 

 

NAUKOWCY

 

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 

Gromadzenie materiałów i informacji

 

Zgromadzono niewiele informacji i materiałów koniecznych do wykonania zadania

Zgromadzono większość wymaganych informacji, jednak posiadają one nieścisłości, luki.

Zgromadzono wszystkie konieczne informacje

Zgromadzono wszystkie potrzebne informacje, a ponadto poszerzono je o dane, które nie zostały uwzględnione w treści zadania, a które w znacznym stopniu uatrakcyjniły produkt końcowy. Znaleziono ciekawostki oraz opisy ciekawych doświadczeń.

1-4

 Opracowanie zgromadzonych informacji. Wyciągnięcie wniosków.

 

 

Praca zawiera błędy merytoryczne, brak własnych wniosków, temat opracowano pobieżnie.

Temat opracowano poprawnie, zbyt mało własnych wniosków.

Temat opracowano dobrze, zawarto w nim wiele szczegółowych informacji, wyciągnięto właściwe wnioski.

W pełni opracowano temat, bardzo dobrze wykorzystano zebrane informacje, wyciągnięto właściwe i ciekawe wnioski. Wykonano przynajmniej jedno doświadczenie i udokumentowano jego przebieg.

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

Powrót

 

 

HIBERNETYCY

 

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 Informacje zawarte w tabeli oraz wnioski

 

 

Niewiele informacji, pojedyncze błędnie wyciągnięte wnioski

Poprawnie zgromadzono informacje, zbyt mało własnych wniosków

Dobre opracowanie, zawiera wiele szczegółowych informacji, wzbogaconych przykładami, wyciągnięto właściwe wnioski

Zgromadzono wszystkie informacje potrzebne do wykonania zadania, wyciągnięto wiele ciekawych, oryginalnych wniosków

1-4

 Wykonanie pamiętnika w formie materialnej

 

 

Praca nieestetyczna, nieczytelna, mało ciekawa.

Praca w miarę estetyczna, sporadycznie pismo nieczytelne, rzadko wzbogacone rysunkami.

Praca estetyczna, pismo czytelne, atrakcyjna wizualnie.

Praca bardzo atrakcyjna wizualnie, wyjątkowo estetyczna, oryginalna, zawiera nietypowe rozwiązania plastyczne wykonanych „ozdobników”

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

Powrót

 

 

POECI

 

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 wiersz

 

 

Wiersz bez rymów, brak wniosków odnośnie bezpiecznego posługiwania się telefonem komórkowym.

Wiersz zawierający kilka rymów, zawierający zbyt mało treści i wniosków.

Wiersz łatwo wpadający w ucho, zawierający rymy oraz najważniejsze informacje oraz wnioski, jak posługiwać się telefonem komórkowym, by zminimalizować skutki uboczne fal e-m. Długość wiersza około 20 wersów.

Wiersz bardzo łatwo wpadający w ucho, pełen oryginalnych rymów. Treść jego obejmuje najważniejsze informacje oraz wnioski, jak posługiwać się telefonem komórkowym, by zminimalizować skutki uboczne fal e-m. Długość wiersza około 20 wersów.

1-4

 Wykonanie pracy  plastycznej

 

 

Nieestetyczna praca, nieczytelne pismo, brak ozdobników rysunkowych, źle dobrana kolorystyka.

Praca w miarę estetyczna, sporadycznie pismo nieczytelne, rzadko wzbogacone rysunkami.

Praca estetyczna, pismo czytelne, atrakcyjna wizualnie.

Praca bardzo atrakcyjna wizualnie, wyjątkowo estetyczna, oryginalna, zawiera nietypowe rozwiązania plastyczne wykonanych „ozdobników”

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

Powrót

 

 

ARTYŚCI-PLASTYCY

 

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 Sposób wykonania pracy  plastycznej

 

 

Nieestetyczna praca, uboga kolorystyka, nieatrakcyjna

Praca w miarę estetyczna, w większości dobrze dobrana kolorystyka.

Praca estetyczna, atrakcyjna wizualnie.

Praca bardzo atrakcyjna wizualnie, wyjątkowo estetyczna, oryginalna, zawiera nietypowe rozwiązania plastyczne.

1-4

 Opracowanie informacji zawartych w plakacie

 

 

Bardzo trudno odczytać sens ukryty w pracy, praca niezrozumiała, trudna w odbiorze, nieprzejrzysta, wykonana bez głębszych przemyśleń.

Praca zawierająca najważniejsze wnioski, jednak wymagająca dopracowania.

Praca zawierająca najważniejsze wnioski, zrozumiała, przemyślana.

Praca, której sens bardzo łatwo jest zrozumieć, jednoznaczna, przejrzysta, głęboko przemyślana, zapadająca w pamięć.

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

Powrót

 

 

TWÓRCY REKLAMY

 

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 

Stworzenie scenariusza antyreklamy

 

Niezrozumiały scenariusz, nieatrakcyjny, trudny w odbiorze, nieprzejrzysty

Mało oryginalny scenariusz, niedostatecznie uporządkowany, mało przejrzysty, czasem niezrozumiały

Ciekawy scenariusz, atrakcyjny, ale  możliwy do zrealizowania w szkole, przejrzysty zrozumiały, dowcipny, dostosowany do treści,

Bardzo ciekawy, oryginalny scenariusz, atrakcyjny, ale  możliwy do zrealizowania w szkole, zrozumiały dla wszystkich, dowcipny, łatwy w odbiorze

1-4

 

Sposób prezentacji antyreklamy, dekoracje,  ogólne wrażenia estetyczne

 

Uczniowie nie nauczyli się ról, mówili niezrozumiale, niewyraźnie, dekoracje niezrozumiałe, nie pasujące do przekazywanych treści 

Niektórzy uczniowie  nie nauczyli się swoich ról, nie wszyscy mówili wyraźnie, mało odpowiednich dekoracji

Wszyscy uczniowie dobrze znali swoje role, prezentowali je w sposób wyraźny, dekoracje odpowiednie.

Wszyscy uczniowie znakomicie nauczyli się swoich ról, wypowiadali je w sposób wyraźny, głośno, jak dobrzy aktorzy, dekoracje znakomicie dopasowane do przekazywanych treści

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

Powrót

 

 

INFORMATYCY

 

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna strony www

 

Brak kilku informacji przekazanych na czas przez inne grupy

Brak 2 informacji przekazanych na czas

Brak 1 informacji przekazanej na czas przez inną grupę

Zawiera wszystkie informacje przekazane przez pozostałe grupy łącznie ze zdjęciami

1-4

 Poprawność i jakość wykonania stronywww

 

 

Strona nieprzejrzysta, źle sformatowana, brak elementów graficznych, bardzo trudna nawigacja.

Strona dosyć przejrzysta, czytelna, zawiera jednak błędy w formatowaniu, nieliczne elementy graficzne, trudna nawigacja

Strona przejrzysta, czytelna, dobrze sformatowana, zawiera liczne i atrakcyjne elementy graficzne, łatwa nawigacja

Strona profesjonalna, uporządkowana, zawierająca animacje, efekty dźwiękowe, bardzo atrakcyjna graficznie, bardzo łatwa nawigacja

1-4

 Umiejętność pracy w grupie

 

Brak wykonywania zadań w formie grupowej, wykonywanie całości zadania „każdy sobie”.

Nieterminowość.

Przewaga pracy indywidualnej nad grupową.

Niektóre zadania wykonano z opóźnieniem.

Przewaga pracy grupowej nad indywidualną.

Terminowość.

Istniała umiejętność współpracy między członkami danej grupy, jak również terminowo zostały przekazane wyniki pracy grupie informatycznej.

1-4

 

 

 

Powrót

---

 

 

 

 Konkluzja                                                  

Gratuluję!!!  Spojrzeliście na wasz nieodłączny telefon komórkowy przez pryzmat zagrożeń, które stwarza. Teraz będziecie bardziej ostrożni i wobec niego mniej ufni. Wiele się nauczyliście i zdobyliście nowe doświadczenia. Poznaliście też lepiej waszych kolegów. Życzę wam powodzenia w odkrywaniu świata.

Powrót

 

---

 

Punkty & Odwołania

Składam serdeczne podziękowania autorom wszystkich źródeł, dzięki którym mogliśmy zrealizować nasz projekt.

http://www.google.pl:wynalazki techniki

www.futbollukasz.republika.pl/informacji.htm

www.futbollukasz.republika.pl/telefon.htm

http://www.google.pl: telefony komórkowe +elektromagnetyczne

http://www.zs-mar.neska.pl/Publikacje/promieniowanie.htm

http://www.zielonysztandar.com.pl/index.php?co=więcej&id=1265&dzial=53

Powrót

---

Ostanio uaktualnione 10 grudnia 2002. Oparte na wzorcu Strona WebQuest