ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI

W grudniu 2005 roku Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie jako jedyna szkoła w Orzeszu zgłosiła się do Programu Śląska Szkoła Jakości. (II edycja)

 

Aby móc się ubiegać o przystąpienie do programu szkoła musiała spełnić cztery warunki konieczne, tj.: 

                                                                                                                                  

a także spełnić minimum sześć warunków do wyboru z osiemnastu, tj.:

  1. Posiadanie certyfikatu jakości potwierdzającego spełnianie standardów odpowiadających obszarom określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MENiS z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego ... (Dz. U. Nr 89, poz. 845z poźn. zm.)

  2. Wdrożenie innowacji pedagogicznych lub eksperymentów pedagogicznych i ich ewaluacja w ciągu ostatnich pięciu lat.

  3. Uzyskanie przez minimum 30% nauczycieli, w trakcie zatrudnienia w szkole zgłaszającej udział w programie „Śląska Szkoła Jakości”, awansu zawodowego na wyższy stopień.

  4.  Posiadanie udokumentowanych osiągnięć na polu artystycznym, sportowym co najmniej w skali województwa. 

  5. Prowadzenie działań charytatywnych na rzecz środowiska. 

  6.  Realizacja opracowanych przez nauczycieli/wychowawców projektów w obszarze wychowania lub profilaktyki.

 

Program Śląska Szkoła Jakości realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Katowicach we współdziałaniu z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli. Udział w tym programie daje możliwość ubiegania się o uzyskanie certyfikatu jakości nadanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie wskazanego przez szkołę obszaru. Dokumentem potwierdzającym realizację zadań podjętych przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu-Zawadzie była Księga Jakości, którą przedłożyliśmy w Kuratorium w czerwcu 2006 roku.

 

Nasze działania zostały docenione i 12 października 2006 r w czasie uroczystych obchodów z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu - Zawadzie pani Teresa Potysz i p.o. dyrektora pani Ewa Golus odebrały certyfikat wraz ze statuetką „Śląska Szkoła Jakości” z rąk przedstawicieli Kuratorium.