Zasady Rekrutacji
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie

rok szkolny 2021/2022

Uczniowie przyjęci do klas I na rok szk. 2021/2022                            pobierz

Regulamin postępowania rekrutacyjnego                pobierz

Zarządzenie nr XVIII/18/2021 Burmistrza Miasta Orzesze             pobierz

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr XVIII/18/2021 Burmistrza Miasta Orzesze     pobierz

rok szkolny 2020/2021

Wyprawka dla pierwszoklasisty  pobierz

Język mniejszości narodowej - rozporządzenie     pobierz

Język mniejszości narodowej - wniosek    pobierz

Karta informacyjna        pobierz

Karta zgłoszenia              pobierz

Oświadczenie     pobierz

Potwierdzenie woli          pobierz

Wniosek rekrutacyjny    pobierz

 

rok szkolny 2019/2020

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I      pobierz

Karta zapisu dziecka do szkoły do klasy I               pobierz

Karta przeniesienia dziecka do kl. VII     pobierz

Obwody szkół    pobierz

 

rok szkolny 2018/2019

Wszyscy uczniowie klas III i VI, którzy złożyli deklaracje zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I      pobierz

Karta zapisu dziecka do szkoły do klasy I               pobierz

Obwody szkół    pobierz

 

rok szkolny 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 6/2016/2017

DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2 IM. S. LIGONIA W ORZESZU - ZAWADZIE

z dnia 3 marca 2017 roku

w sprawie określenia zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu – Zawadzie na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 130 ust. 1, art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Uchwały nr XXX/336/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz Zarządzenia Nr VII/37/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze:

§ 1

Określa się zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór wniosku (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia), wzory oświadczeń (załączniki od 3 do 6 do niniejszego Zarządzenia) oraz wzór karty zapisu dziecka do szkoły podstawowej (załącznik 7 do niniejszego Zarządzenia).

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Orzesze – Zawada, dn. 3.03.2017 r.

Załączniki         pobierz

 

Zasady Rekrutacji do Gimnazjum nr 2

im. Stanisława Ligonia w Orzeszu - Zawadzie

rok szkolny 2016/2017

1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2016/2017.                postanowienie             załącznik 1

 

2. Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych - Uchwała Nr XVI/188/16 Rady Miejskiej Orzesze w sprawie określenia kryteriów naboru do gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów            więcej

 

rok szkolny 2015/2016

1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.                więcej

 

2. Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych        więcej

 

3. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I      pobierz

 

4. Zgłoszenie ucznia do klasy I         pobierz   

 

rok szkolny 2014/2015

1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014/2015.                więcej

 

2. Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych        więcej

 

3. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I      pobierz

 

4. Zgłoszenie ucznia do klasy I         pobierz   

 

5. Rekrutacja do klasy sportowej

- regulamin     pobierz

- deklaracja    pobierz

- opinia nauczyciela w-fu      pobierz

- test naboru do siatkarskiej klasy sportowej pobierz

- terminy testów         pobierz

 

LISTA UCZNIÓW przyjętych do naszego gimnazjum z podziałem na klasy        pobierz