DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony www Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu - Zawadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp3.orzesze.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp3.orzesze.pl/ Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie.

W SP3 nr 3 w Orzeszu-Zawadzie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),  z którego wynika, że strona internetowa http://sp3.orzesze.pl/ spełnia wymagania  w 75%.

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2007-09-01

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

*    powiększanie czcionki

*    podświetlanie linków

*    ustawienie wysokiego kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Ewa Golus, adres poczty elektronicznej sp3@orzesze.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 22 15 271.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji

w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. S.Ligonia  w Orzeszu-Zawadzie

1.       Budynek szkoły jest usytuowany w Orzeszu-Zawadzie przy ulicy Szkolnej 44.  Do Szkoły można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przy wejściu głównym do szkoły znajduje się przystanek Orzesze-Zawada Szkoła).

2.       Do wejścia głównego budynku Szkoły można dotrzeć od ulicy Rybnickiej chodnikiem bądź chodnikiem wzdłuż ul. Szkolnej. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.

3.       Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie, ul. Szkolna 44 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.

4.       Na terenie dziedzińca wokół budynku SP3 Orzesze-Zawada funkcjonuje parking.

5.       Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – stanowisko postojowe wyznaczono na parkingu w bliskiej odległości od wejścia do budynku Szkoły oznakowane niebieską tabliczką informacyjną.

6.       Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Szkolnej, dostępne w godzinach pracy Szkoły: wejście główne i wejścia boczne. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach brak podjazdów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

7.       W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwego miejsca   w budynku Szkoły pracownik obsługi informuje właściwego pracownika administracji o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

8.       Petent ma możliwość telefonicznego skontaktowania się z pracownikiem administracji szkoły – 32 2215271.

9.       Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.

10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

11. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy i toalety dla osób niepełnosprawnych.

12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

13. Schody zewnętrzne przy wejściu od strony boiska są zaopatrzone w balustrady z obydwu stron.

14. W Szkole istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

15. Rozwiązania kompensujące niepełnosprawności:

a.      Niepełnosprawność – narząd ruchu: odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnej (korytarze), miejsca odpoczynku (krzesła, ławki);

b.      Niepełnosprawność – narząd słuchu: stosowanie komunikatów i oznaczeń tekstowych (tablica informacyjna, piktogramy);

c.       Niepełnosprawność – narząd wzroku: kontrast (barwny).